1. Promotor: De Promotor, het organiserende bedrijf, is Westmill Foods Europe B.V. (Nederlandse Kamer van Koophandel nummer: 27131098(de ‘Promotor‘), statutair gevestigd te Dalsteindreef 141 (1112 XJ) in Diemen, Nederland.
 1. Hoe deel te nemen:
  • Om deelnemer aan deze promotieactie te worden, is aankoop van een Lucky Boat-product met de Golden Ticket-promotiebliksemschicht vereist.
  • Het promotieproduct dient gekocht te worden door een restaurant of afhaalrestaurant dat geregistreerd is in Nederland. Deelname aan deze promotieactie staat niet open voor medewerkers van de Promotor of gelieerde bedrijven, hun gezinnen en familie, vertegenwoordigers, directe klanten van Lucky Boat en hun medewerkers of iedereen die banden heeft met deze promotieactie.
  • Aankoop betekent automatisch deelname. De winnaar van de prijs ‘Een Jaar Noedels’ moet het bewijs van aankoop overleggen (Golden Ticket en de kassabon) om de prijs te kunnen innen.
 1. Promotieperiode: De verkoop van de promotieverpakkingen start vanaf 01.02.2022 en stopt als alle promotieverpakkingen verkocht zijn.
 1. Prijzen
  • Tien (10) verpakkingen bevatten een Golden Ticket (gouden ticket), dat het winnende restaurant recht geeft op Een Jaar Noedels. Er zijn 10 van dezeprijzen te winnen. Zie onderstaande details.
 1. Een Jaar Noedels
  • Het winnende bedrijf krijgt 10 dozen Lucky Boat Noodles per maand, 12 maanden lang (120 dozen in totaal, geleverd in maandelijkse partijen van 10 dozen, gedurende 12 achtereenvolgende maanden).
  • De Winnaar mag kiezen:  No.2 Noodles Golden Noodle (dozen van 7 kg). De samenstelling van de levering blijft iedere maand hetzelfde en kan niet meer gewijzigd worden zodra schriftelijk akkoord aan de Promoter afgegeven is.  
  • Noodle-winnaars dienen de instructies op te volgen die afgedrukt staan op het Golden Ticket om hun prijs te kunnen opeisen. Winnaars dienen hun Golden Ticket en kassabon als bewijs van aankoop te bewaren en op verzoek te kunnen laten zien aan Promotor.
  • Een Noodle-prijs moet opgeëist worden (door contact op te nemen met Westmill Foods) vóór 30.04.2022.
  • De prijs wordt iedere maand geleverd aan het winnende bedrijf. De Promotor behoudt zich het recht voor om de leveringswijze te bepalen.
  • De prijs wordt geleverd in partijen van 10 dozen, iedere maand, gedurende 12 maanden.
  • De prijs wordt 12 maanden lang geleverd op één bedrijfsadres (overeen te komen met de Promotor bij het opeisen van de prijs).  Voor een wijziging van het adres tijdens de 12 maanden van de prijs (bijvoorbeeld bij verhuizing van het winnende bedrijf), is schriftelijke goedkeuring van de Promotor nodig.
  • De totale waarde van de winnende prijs is ongeveer € 2583 zonder transportkosten van de producten.
 1. De Promotor behoudt zich het recht voor om een Winnaar te diskwalificeren, als de Promotor, geheel naar eigen inzicht, vindt dat er een poging gedaan is om het goede verloop van de promotieactie te manipuleren of te verstoren of de winnaar niet voldoende bewijs van aankoop van een promotieverpakking kan leveren. 
 1. De toestemming van een ouder is vereist voor deelname aan de actie door een persoon onder de 16 jaar.
 1. Deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de besluiten van de Promotor, die bindend zijn bij alle zaken die betrekking hebben op de promotieactie. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de beslissingen van de Promotor.
 1. Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit van de Promotor voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid of voor fraude, of enige andere aansprakelijkheid die de Promotor volgens de wet niet mag uitsluiten.  Onder voorbehoud hiervan zijn de Promotor en gelieerde bedrijven verder niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), kosten of schade die worden geleden of opgelopen in verband met deze promotieactie of het accepteren of gebruiken van een prijs, inclusief verlies als gevolg van vertraging en/of het niet nakomen van een verplichting jegens de winnaar of andere deelnemers veroorzaakt door:
  • technische problemen van welke aard dan ook die de deelname van een persoon aan de promotieactie kunnen beperken of verhinderen;
  • enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toekenning of het genot van een prijs;
  • enige handeling of nalatigheid van een derde partij, in het bijzonder een derde partij die betrokken is bij de levering van diensten die relevant zijn voor de prijs; of
  • andere gebeurtenissen buiten de macht van Promotor die ertoe kunnen leiden dat de promotieactie wordt verstoord of onderbroken of die kunnen leiden tot verlies van of schade aan de winnaar of aan de prijs.
 1. Indien enige van deze voorwaarden door een rechtbank of regelgevende instantie ongeldig of onuitvoerbaar worden bevonden, blijven de overige bepalingen van toepassing.
 1. Persoonsgegevens van Noodle-winnaars (indien van toepassing) worden behandeld zoals aangegeven in de privacyverklaring van de Promotor, te vinden op [Privacy Policy | Lucky Boat Noodles], met verdere in het volgende.
 1. Indien van toepassing, en met inachtneming van de rechten van de winnaar onder de toepasselijke privacywetgeving, heeft de Promotor het recht om de namen van de Lucky Ticket Noodle-winnaars te gebruiken en te presenteren voor publiciteits- en reclamedoeleinden en winnaars gaan ermee akkoord om deel te nemen aan redelijke publiciteit die geregeld wordt door de Promotor of door bureaus.
 1. Gegevens van de Noodle-winnaar kunnen medegedeeld worden aan de Advertising Standards Authority (ASA) of een andere bevoegde autoriteit zoals vereist bij wet om te bewijzen dat de promotieactie eerlijk beheerd is.
 1. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de partijen komen overeen dat elk geschil of actie die voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden onderworpen zal zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.
 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.